Trang chủ Bảo hiểm Doanh nghiệp trốn đóng bảo hiểm...

Doanh nghiệp trốn đóng bảo hiểm xã hội xử phạt như thế nào?

- Quảng cáo -

Thực tế, rất nhiều doanh nghiệp không đóng bảo hiểm xã hội dành cho người lao động nhưng vẫn ung dung tồn tại bởi người lao động thiếu hiểu biết về pháp luật, không tố cáo và tự chịu thiệt về mình.

Doanh nghiệp trốn đóng bảo hiểm xã hội xử phát như thế nào? Smartbuddy Việt Nam
Nguồn: Internet

Đối tượng phải đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc

Theo điều 2 luật bảo hiểm xã hội 2014 quy định về đối tượng áp dụng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc được chia ra 2 trường hợp như sau:

  • Doanh nghiệp phải đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động từ ngày 1/1/2016 bao gồm:

“a) Người làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động xác định thời hạn, hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 03 tháng đến dưới 12 tháng, kể cả hợp đồng lao động được ký kết giữa người sử dụng lao động với người đại diện theo pháp luật của người dưới 15 tuổi theo quy định của pháp luật về lao động;”

  • Doanh nghiệp phải đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc cho người lao động từ ngày 1/1/2018 bao gồm:

“ 1.b. Người làm việc theo hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 01 tháng đến dưới 03 tháng;

Người lao động là công dân nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam có giấy phép lao động hoặc chứng chỉ hành nghề hoặc giấy phép hành nghề do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp được tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc theo quy định của Chính phủ.”

- Quảng cáo -

Nếu doanh nghiệp trốn tránh trách nhiệm đóng bảo hiểm cho những đối tượng người lao động ở trên, đồng nghĩa đã vi phạm pháp luật và chịu mức phạt tương ứng theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Doanh nghiệp trốn đóng bảo hiểm xã hội sẽ bị xử phạt như thế nào?

Doanh nghiệp trốn đóng bảo hiểm xã hội xử phát như thế nào? Smartbuddy Việt Nam
Nguồn: Internet

Pháp luật luôn đứng ra bảo vệ quyền lợi cho tất cả đối tượng tham gia lao động một cách tốt nhất thông qua các quy định, bộ luật đi kèm. Đối với trường hợp doanh nghiệp trốn đóng bảo hiểm xã hội sẽ bị xử phạt hành chính hoặc nghiêm trọng hơn là sẽ bị phạt hình sự.

Tiêu biểu, theo điều 122, luật bảo hiểm xã hội quy định về hình thức xử phạt vi phạm về bảo hiểm xã hội có quy định cụ thể như sau:

“ 1. Cơ quan, tổ chức có hành vi vi phạm quy định của Luật này, tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử phạt vi phạm hành chính; nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật.

Cá nhân có hành vi vi phạm quy định của Luật này, tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử phạt vi phạm hành chính, xử lý kỷ luật hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự; nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật.

Người sử dụng lao động có hành vi vi phạm quy định tại các khoản 1, 2 và 3 Điều 17 của Luật này từ 30 ngày trở lên thì ngoài việc phải đóng đủ số tiền chưa đóng, chậm đóng và bị xử lý theo quy định của pháp luật, còn phải nộp số tiền lãi bằng 02 lần mức lãi suất đầu tư quỹ bảo hiểm xã hội bình quân của năm trước liền kề tính trên số tiền, thời gian chậm đóng; nếu không thực hiện thì theo yêu cầu của người có thẩm quyền, ngân hàng, tổ chức tín dụng khác, kho bạc nhà nước có trách nhiệm trích từ tài khoản tiền gửi của người sử dụng lao động để nộp số tiền chưa đóng, chậm đóng và lãi của số tiền này vào tài khoản của cơ quan bảo hiểm xã hội.”

Doanh nghiệp trốn đóng bảo hiểm xã hội xử phát như thế nào? Smartbuddy Việt Nam
Nguồn: Internet

Về xử lý hành chính, chúng ta có quy định:

  • Tại khoản 1 Khoản 1 Điều 1 Nghị định 88/2015/NĐ-CP như sau:
- Advertisement -

“ Mức phạt tiền đối với tổ chức bằng 02 lần mức phạt tiền đối với cá nhân”.

  • Khoản 3 Điều 26 Nghị định 95/2013/NĐ-CP cũng quy định rõ:

“3. Phạt tiền với mức từ 18% đến 20% tổng số tiền phải đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp tại thời điểm lập biên bản vi phạm hành chính nhưng tối đa không quá 75.000.000 đồng đối với người sử dụng lao động không đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp cho toàn bộ người lao động thuộc diện tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp.

Về xử lý hình sự, Theo điều 216 bộ luật hình sự có quy định về tội trốn đóng bảo hiểm cho người lao động như sau:

Điều 216: Tội trốn đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động

Người nào có nghĩa vụ đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động mà gian dối hoặc bằng thủ đoạn khác để không đóng hoặc không đóng đầy đủ theo quy định từ 06 tháng trở lên thuộc một trong những trường hợp sau đây, đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này mà còn vi phạm, thì bị phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 01 năm hoặc phạt tù từ 03 tháng đến 01 năm:

a) Trốn đóng bảo hiểm từ 50.000.000 đồng đến dưới 300.000.000 đồng;

b) Trốn đóng bảo hiểm cho từ 10 người đến dưới 50 người lao động.

Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tiền từ 200.000.000 đồng đến 500.000.000 đồng hoặc phạt tù từ 06 tháng năm đến 03 năm:

a) Phạm tội 02 lần trở lên;

b) Trốn đóng bảo hiểm từ 300.000.000 đồng đến dưới 1.000.000.000 đồng;

c) Trốn đóng bảo hiểm cho từ 50 người đến dưới 200 người;

d) Không đóng số tiền bảo hiểm đã thu hoặc đã khấu trừ của người lao động quy định tại điểm a hoặc điểm b khoản 1 Điều này.

Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tiền từ 500.000.000 đồng đến 1.000.000.000 đồng hoặc bị phạt tù từ 02 năm đến 07 năm:

a) Trốn đóng bảo hiểm 1.000.000.000 đồng trở lên;

b) Trốn đóng bảo hiểm cho 200 người trở lên;

c) Không đóng số tiền bảo hiểm đã thu hoặc đã khấu trừ của người lao động quy định tại điểm b hoặc điểm c khoản 2 Điều này.

Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm.

Pháp nhân thương mại phạm tội quy định tại Điều này, thì bị phạt như sau:

a) Phạm tội thuộc trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này, thì bị phạt tiền từ 200.000.000 đồng đến 500.000.000 đồng;

b) Phạm tội thuộc trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này, thì bị phạt tiền từ 500.000.000 đồng đến 1.000.000.000 đồng;

c) Phạm tội thuộc trường hợp quy định tại khoản 3 Điều này, thì bị phạt tiền từ 1.000.000.000 đồng đến 3.000.000.000 đồng.”

Doanh nghiệp trốn đóng bảo hiểm xã hội xử phát như thế nào? Smartbuddy Việt Nam
Nguồn: Internet

Ngoài những mức phạt ở trên, tại khoản 4, Điều 26 Nghị định 95/2013/NĐ-CP có quy định thêm về biện pháp khắc phục hậu quả dành cho doanh nghiệp như sau:

“ a) Buộc truy nộp số tiền bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp chưa đóng, chậm đóng đối với hành vi vi phạm quy định tại Khoản 1, Khoản 2 và Khoản 3 Điều này;

b) Buộc đóng số tiền lãi của số tiền bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp chưa đóng, chậm đóng theo mức lãi suất của hoạt động đầu tư từ Quỹ bảo hiểm xã hội trong năm đối với vi phạm quy định tại Khoản 2 và Khoản 3 Điều này.”

Nhìn chung, hầu hết những chính sách thuộc pháp luật Việt Nam đều đứng về phía người lao động – bên yếu thế hơn về mọi mặt so với các tổ chức kinh doanh lớn, luôn dành những lợi ích và bảo vệ quyền lợi tốt đẹp dành cho người lao động. Với những quy định về mức xử phạt hành chính và hình sự, người lao động an tâm hơn trong việc xây dựng tiếng nói của mình trước sức ép từ các doanh nghiệp nơi mình làm việc.

Trên đây là một số thông tư và chính sách luật đối với trường hợp doanh nghiệp trốn tránh trách nhiệm đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động. Đặc biệt, một lời khuyên chân thành đối với tất cả người lao động là nên tự trang bị kiến thức về pháp luật, về trách nhiệm và nghĩa vụ trong hợp tác làm việc giữa cá nhân với doanh nghiệp, để hạn chế tối đa sự tổn thất về mọi mặt khi có sự kiện pháp lý xảy đến. SmartBuddy Việt Nam hy vọng có thể mang đến thông tin chi tiết và nhận được sự hài lòng từ bạn đọc sau khi xem qua những dữ liệu được cung cấp ở trên.

 

 

SmartBuddy

 

- Quảng cáo -

SmartBuddy là nền tảng so sánh sản phẩm bảo hiểm uy tín nhất trên thị trường Việt Nam. Để biết gói sản phẩm nào phù hợp với nhu cầu và điều kiện tài chính của bạn hãy liên hệ ngay Hotline SmartBuddy: 0839.319.377

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Nổi bật

Lộ trình di chuyển của chuyên gia Hàn Quốc nghi nhiễm Covid-19 trước khi rời TP.HCM

Sở Y Tế TP.HCM vừa đưa ra báo cáo nhanh về lộ trình di chuyển của chuyên gia người Hàn Quốc nghi nhiễm COVID-19....

Người dân ở Huế bất lực nhìn cuộc sống trôi theo dòng lũ

Những ngày vừa qua, tin tức về mưa lũ tại miền Trung khiến nhân dân cả nước xáo động. Một trong những nơi đang...

Ăn lương khô và bắp liên tục trong lũ nhiều ngày dẫn đến tắc ruột

Thị trấn Quán Hàu, huyện Quảng Ninh, nhiều ngày ngập trong nước lũ đến một mét, người đàn ông 41 tuổi cùng 4 người...